Categories
Uncategorized

01/15/2020 – Local & USA News ( Xov Xwm Zoo Rau Hmoob Cov Qub Tubrog ) ZeejxeebHGN TV BROADCASTING USA NEWS INTO HMONG LANGUAGE.

source

21 replies on “01/15/2020 – Local & USA News ( Xov Xwm Zoo Rau Hmoob Cov Qub Tubrog ) Zeejxeeb”

I SHOULD BE FBI AGENT, I JOIN US MARINE SINCE 1999-2004, I RETIRED 16 YEAR US MARINE. PEB COV US MARINE MUAJ POWER TSHAJ COV HMOOB VETRAN 10X LAWM. TSIS TAG UA KEV ZOO SIAB RAU LAWV OS. VIM LAWV UA ROG NROG NYAB LAJ THIAB NPLOG XWB, PEB COV US MARINE PEB CARE TAG LUB WORLDS NO. VIM LAWV TSIS HEEV NPAUM PEB COV US MARINE IB ZAUG LI. ARMY THIAB NAVY LAWV SWB TSOV ROG, LAWV TSIS YEEJ BATTLE GROUND.

Zeej Xeeb, koj has xuv xwm tau zoo thov qhuas koj, kuv xaav khu koj lus lug tas: (Tabsis mas) lus lug nuav yog lug Hmoob dlawb, lug Hmoob leeg yog has tas: (Tawmsis mas) saib koj puas hloov tau.

""""" ( TUBROG S.G.U )"""""
———————–
-HMOOB QUB TUBROG NYOB ( STATE WISCONSIN ) TUS GOVERNOR
YEEJ LEES PAUB THIAB MUAB ( JULY 22. ) RAU HMOOB LAWM, PUAS
YOG …?…
-QUB TUBROG " SGU " TAU LAWM CES ( LAOS VETERAN + HMOOB )
COV PABTHA(n) PLAWV TSHUAV TAWG + TSHUAV TAWG XWB, PEB COV
QUB TUBROG HMOOB, VIM UA CAS .?.. LUB FWJCHIM LOJ TXOJ KEV
NTSHAW MUAJ KOOB MUAJ NPE XAV UA NOM "" RUAM "". PEB HMOOB
QUB TUBROG TXO MEEJMOM TSO RAU KKOOJJ UA, VIM DABTSI.. ?..
( AMERICAN YUAV LUAG HMOOB + VIM KOJ 1 LEEG XWB )

Mej xaav le cag rua tug tsi yog qub tub rog tab sis nws mus koom ua qub tub rog , nws puas yuav tau txais kev paab ntawm nom tswv America, puas tau toj ntxas rau nws thiab puas txaj muag .

Zeej xeeb ua tsaug rau koj qhia 2 pab pawg ua nom yuav xaiv pab pawg twg qhov ua koj tsaug os kom peb hmoob ho paub meej thiaj paub xaiv los zej zog ntawm peb nyob thank you zoo heev .

Leave a Reply to Ya Xiong Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *