Categories
Uncategorized

Breaking News://: Situations In Burma/ USA.

source

8 replies on “Breaking News://: Situations In Burma/ USA.”

ထွံၣ် နဘုၣ်လီၤ လၢတၢ် ညၣ်နၣ် က့ မ့ ထံၣ်ပှၤ အ့ၣ် အီၣ် ပှၤ အ့ၣ် လီ

အဘျူးတအိၣ် ဘၣ် တ မ့ၢ် အ ဘျုး ဘၣ် မၤ ဝဲ ထဲ လဲၣ် ထဲ လဲၣ် ထွံၣ်လၢအတဃူဘၣ်န့ၤ န တတုၤလၢဖီတၢၣ်ဘၣ်

ဖဲနပာ်လီၤတၢ်ကစီ၃်အခါန့၃် နမ့ၢ်ပာ်လီၤဒီးမုၢ်နံၤမုၢ်သီန့၃်ကဂ့ၤဒိ၃်တက့ၢ်လီၤ မ့ၢ်ယတၢ်ဟ့၃်ကူ၃်နၤလီၤ တၢ်ဘျုး

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *